Univers Strategic - Revista Universitară Română de Studii de Securitate

EUROPENISMUL LUI CANTEMIR

Univers Strategic Revista Universitara Romana de Studii de Securitate copertaArticol publicat de gl. bg. (r) prof. univ. dr. Constantin-Gheorghe BALABAN, în "REVISTA UNIVERS STRATEGIC", REVISTĂ UNIVERSITARĂ ROMÂNĂ DE STUDII DE SECURITATE, CU APARIŢIE TRIMESTRIALĂ, anul 1, nr. 3, septembrie 2010, ISSN 2067 – 7464, EDITOR: UNIVERSITATEA CREȘTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR", INSTITUTUL DE STUDII DE SECURITATE

    Dimitrie Cantemir, al doilea fiu al lui Constantin Cantemir, răzeș din Siliștea, ținutul Fălciului, ridicat în ranguri prin propria-i destoinicie, s-a născut la 26 octombrie 1673. Încredințat spre educare profesorului, teologului și filozofului Ieremia Cacavela, un politolog vestit și un predicator foarte talentat, originar din Creta, cu studii la Viena și la Leipzig (Lipsca) își continuă studiile începute la Iași frecventând, ulterior¹, la Constantinopol², capitala Imperiului Otoman, devenit centrul de întâlnire al culturilor orientale cu cele ale apusului, Academia Patriarhiei Ortodoxe, instituție de învățământ superior celebră, continuatoarea vestitei Universități a Bizanțului, cu profesori care luaseră contact din plin cu știința Occidentului, în primul rând cu Școala grecească de la Veneția și cu Universitatea din Padova. Este perioada și locul unde Cantemir adaugă la studiul teologiei, care rămânea totuși preponderant, literaturile și limbile clasice ale antichității grece și latine, filosofia, istoria, medicina, geografia, logica, matematica etc., însușindu-și, totodată, cele mai variate cunoștințe din domeniul culturilor turcă, persană și arabă, odată cu deprinderea curentă a limbilor respective.
    Devenit mai târziu, autor, cărturar, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog, compozitor, om politic și scriitor român, Dimitrie Cantemir – primul român ales membru al Academiei din Berlin în 1714³ – este cel care va aduce problemele românești în atenția Europei și, în general, a marilor puteri ale vremii, precum Germania, Imperiul Otoman și cel Ţarist, manuscrisele fiind plasate, ulterior, pe rând, în diverse arhive de seamă din Rusiaª. Mai mult decât atât, în opera lui, influențată de umanismul Renașterii și de gândirea înaintată din Rusia, s-au oglindit cele mai importante probleme ridicate de dezvoltarea social-istorică a Moldovei de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea. Și nu numai. Prin scrierile sale, Dimitrie Cantemir aduce o contribuție excepțională la cunoașterea civilizațiilor din spațiul european. Toate scrierile sale literare, dar și filozofice, au valoare de comunicare și de conexiune în spațiul intercivilizațional.
__________

¹ Ion ROTARU, Dimitrie Cantemir, Cele mai frumoase pagini…, Editura Prometeu, București, 1993, p. 5 și urm.
² După ce tatăl său devine domnul Moldovei, începând cu anul 1688, la vârsta de 15 ani, Dimitrie Cantemir este trimis la Constantinopol, ca ostatec în locul fratelui Antioh, ca garanție a credinței voievodului față de Poartă.
³ Din corespondența privitoare la cooptarea lui Dimitrie Cantemir ca membru al Academiei berlineze reiese că recomandarea sa a venit prin intermediul baronului Heinrich Hussen, savant german, aflat în slujba țarului Rusiei încă din 1902, ales academician din 1710, și care "mijlocea relațiile dintre învățații ruși din Rusia și Societatea din Berlin". Vezi Emil POP, Dimitrie Cantemir și Academia din Berlin, în "Studii", 22 (1969), nr. 5, pp. 825-847
ª Dimitrie Cantemir, Opere Complete, vol. VI, tom 1, Ediție critică publicată sub îngrijirea lui Virgil CÎNDEA, membru al Academiei Române, Editura Academiei Române, București, 1996, p. 61


Și chiar dacă nu au circulat, așa cum ar fi trebuit, ele rămân valoroase prin spiritul umanist și intercivilizațional.

    Descrierea Moldovei, scrisă în întregime în Rusia și în limba latină¹ pentru a se adresa unui cerc cât mai larg de cititori, și pusă oarecum sub patronajul Academiei de la Berlin² ca focar european de cultură, este și rămâne cea dintâi scriere ştiinţifică a unui român destinată să facă cunoscută şi ştiută Moldova lumii învăţate din Europa³. Chiar dacă, timp de o sută de ani, acesta nu a fost cunoscută decât după "tălmăcirea germană"ª, tradusă la rândul ei în diferite limbi și numai atunci s-a știut de textul manuscris latin "aflător în Rusia". Mai mult, lucrarea Descrierea Moldovei rămâne valabilă pentru informaţia ştiinţifică a cercetătorilor de azi, şi nu numai, ca un jalon al istoriei culturii, în vremea în care a fost scrisă. Ea formează începutul celei de a treia perioade a activităţii de scriitor a autorului, perioada şederii în Rusia, pe care o putem numi perioada ştiinţifică a operei saleº.
    După îndelungate cercetări și reflecții, profesorul Andrei Pippidi stabilește mai limpede locul lui Cantemir în cultura românească și europeană, aducând în sprijin un important spor de informație – Viața lui Constantin Cantemir – ocupând un loc privilegiat în monumentul literar lăsat urmașilor săi de marele cărturar și rămâne, se pare, opera cea mai frecvent publicată după Descrierea Moldovei, în original sau în traduceri.
Tarul Petru cel Mare sau Petru I sau Piotr I Alekseievici    Adăugăm Istoria Creşterii şi Descreşterii Imperiului Otoman – o altă carte scrisă în latină, în exil, între 1714 şi 1716, când Dimitrie Cantemir era consilier al lui Petru cel Mare, volum publicat post-mortem, în engleză, după ce fiul lui Cantemir a adus manuscrisul la Londra.
    Cartea este prima istorie substanţială a Imperiului Otoman într-o limbă europeană şi a rămas textul preferat de istorie pe această temă pe parcursul întregului secol care i-a urmat, primul volum din cele două ale traducerii franceze a "Istoriei creşterii şi descreşterii Imperiului Otoman", carte publicată la Paris în 1743, fiind descoperit, ulterior, în lista colecției pe care fostul președinte american Thomas Jefferson o avea în biblioteca sa°.

____________
¹ Scriind în limba latina, scriitorul se adresa lumii întregi, lumii învăţate. Prima lui lucrare se intitulează "Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea sau giudețul sufletului cu trupul", tipărită la Iași în grecește și în românește. Subiectul acestei cărți pornește de la epistola apostolului Pavel către Galateen. In scrierea lui Cantemir, în afară de aceste texte cu conținut religios, autorul face trimiteri la câteva personalități de marcă ale culturii: Cicero, Epictet, Seneca etc., apoi la marele umanist olandez Erasmus din Rotterdam.
² Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldavie, Editura Academiei Republicii Socialiste Româna, București, 1973, p. 7
³ Lucrarea este alcătuită pentru informarea geografică, pentru descrierea vieţii poporului, a organizaţiei de stat, a stării economice a Moldovei, pe un plan larg şi bine organizat din punct de vedere ştiinţific
ª Rândurile scrise de Cantemir au stat îngropate printre hârtiile lui Antioh Cantemir pană la moartea acestuia, în 1774, când, prin hazardul unei licitații și a altor verigi întâmplătoare, a ajuns în mâinile lui Busching, editorul versiunii germane a Descrierii Moldovei
º Pe larg, Camelia MOREANU, Descrierea Moldovei – Dimitrie Cantemir, 2002
° Potrivit șefului Diviziei Europene a Bibliotecii Congresului SUA, Grant Harris, volumul ar fi ars împreună cu multe alte cărţi din incendiul devastator de la Capitoliu din ajunul Crăciunului din anul 185, dar Biblioteca Congresului a obţinut, apoi, o copie a versiunii în engleză, "The History of the Growth and Decay of the Othoman Empire", carte publicată la London în 1734
.


Thomas Jefferson    De unde și o concluzie: preşedintele Thomas Jefferson cunoştea opera domnitorului Moldovei, Dimitrie Cantemir, pe care a achiziționat-o, probabil, din perioada în care a fost reprezentantul SUA în Franţa, între 1785-1789. Așadar, descoperirea lui Grant Harris, șeful Diviziei Europene a Bibliotecii Congresului SUA, este de mare valoare.
    Ca scriitor, savant şi gânditor, Dimitrie Cantemir a deschis calea modernităţii în cultura română şi ne-a dat primul certificat de europenitate majoră, la răscrucea dintre Orient şi Occident, fiind, din 1714, la propunerea filosofului Leibniz, membru al Academiei din Berlin, iar o parte din opera sa circulând în toată Europa (fie în latină, fie tradusă în limbile moderne de mare prestigiu cultural: germană, engleză, franceză, italiană), ba chiar şi dincolo de ocean (unde, nu demult, academicianul Virgil Cândea a descoperit originalul latinesc integral din Istoria Imperiului Otoman, pe care l-a şi editat în 1999 şi 2002). Cantemir este unul dintre primii învăţaţi europeni care au susţinut ideea creşterii şi descreşterii imperiilor.
    Ca om al renaşterii, Dimitrie Cantemir, domnitor, mare gânditor și cărturar român, care a pus bazele unor specii literare, precum fabula, elegia, romanul alegoric, pamfletul politic, îşi desfășoară activitatea într-o epocă cu care începe o perioadă nouă de înflorire și afirmare europeană și chiar euro-asiatică a culturii române. Mai mult, se poate spune că Dimitrie Cantemir a adus efectele și spiritual renașterii în spațiul culturii românești.
    A fost și rămâne o personalitate multilateral recunoscută. El este voievodul cărturar prin care poporul roman a înscris, pentru prima oară, numele unuia din fii săi în panteonul gloriilor universale. Este și rămâne, cum spunea George Călinescu, un "erudit de faimă european, voievod moldovean, academician berlinez, print rus, cronicar roman, cunoscător al tuturor plăcerilor pe care le poate da lumea, un Lorenzo de Medici al nostru". Este cum bine se subliniază în literatura de specialitate, "întâiul om de știință român" a cărui operă face autoritatea în epocă și a cărei personalitate impresionează ca un simbol reprezentativ pentru umanitatea întreagă
¹.
    Și poate nu întâmplător, Grant Harris, şeful Diviziei Europene a Bibliotecii Congresului SUA, spunea că de când a citit operele scrise de Dimitrie Cantemir, domnitorul român îi aminteşte de preşedintele Thomas Jefferson
², al 3-lea preşedinte al SUA. Operele monumentale ale cărturarului român se află, în prezent, în posesia Bibliotecii Congresului SUA, Secţia de Carte Rară şi Colecţia. De fapt, cea mai mare colecţie de volume româneşti care se află în afara României: 80.000 de volume la care se adaugă, anual, aproape 1000 de alte volume. Se încearcă astfel să se asigure că, în posesia acestei instituții de cultură a națiunii americane, vor exista "colecţii universale care să arate geniul creativ românesc, volume ale românilor şi
____________

¹ http://www.descopera.ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5137979-dimitrie-cantemir-primulpromotor-al-romaniei-in-europa, 2 decembrie 2009.
² Grant Harris spune despre cei doi că au fost foarte educaţi, multilingvi, lideri în vremuri tulburi, scriitori importanţi care aveau şi alte talente în comun. Dacă Dimitrie Cantemir compunea muzică, Thomas Jefferson cânta la vioară.


volume despre România, pentru ca aceste resurse să poată fi folosite pentru a studia România”³.
    Toate acestea explică și prezența lui Cantemir la cancelariile europene, relațiile sale cu țări importante și, mai ales, cu oameni de seamă ai vremii din Germania, Olanda etc. Cu atât mai mult cu cât Dimitrie Cantemir a cunoscut foarte bine operele din vremea sa și, mai ales, pe cele literare și științifice din zona Poloniei, Olandei, a Germaniei. Și nu numai.
    A lăsat peste 800 de pagini de notări ale filozofului Van Helmont
ª pe care l-a și folosit în elaborarea unor lucrări ale sale. Pentru că multe din lucrările sale au la bază studii ale unor personalități științifice și de cultură din Europa. De aceea, puteam aprecia că lucrările sale reprezintă un fel de sinteză în acest spațiu intercivilizațional. Poate acesta să explice de ce și pe placa memorială de la intrarea în Palatul lui Dimitrie Cantemir din Constantinopol scrie:

    "PE ACESTE LOCURI S-A AFLAT PALATUL REZIDIT ŞI ÎNFRUMUSEŢAT DE PRINCIPELE MOLDOVEAN DIMITRIE CANTEMIR SAVANT ENCICLOPEDIST DE RENUME EUROPEAN, AUTOR AL UNEI MONUMENTALE ISTORII A IMPERIULUI OTOMAN, CARE A TRĂIT LA ISTANBUL ÎNTRE 1688-1710"
    "BU YERDE 1688-1710 TARIHLERI ARASINDA ISTANBUL’DA YAŞAMIŞ OLAN VE GEREK GENIŞ ANSIKLOPEDIK BILGISI GEREK YAZDIĞI OSMANLI IMPARATORLUĞU ADLI TARIH ESERI ILE AVRUPA’DA YAŞAMIŞ BULUNAN MOLDAVYA PRENSI DIMITRI KANTEMIR’IN YENIDEN INŞA ETTIRDIĞI SARAY BULUNUYORDU".

Palat rezidit Cantemir yeniden saray

 

____________

³ Doina SAICIUC, Dimitrie Cantemir în Biblioteca Congresului SUA, Wasinghton, 5 iulie 2010
ª Jan Baptista van HELMONT (n. 12 ianuarie 1580 – d. 30 decembrie 1644) a fost un alchimist, chimist, medic și fiziolog din Țările de Jos de sud. Pe lângă valoroase contribuții în domeniile mai sus menționate, i se atribuie introducerea cuvântului gaz, ca denumire pentru una din stările de agregare. În sfera preocupărilor sale, în afară de chimie, alchimie, medicină, au intrat multe alte domenii ca: fizică, farmacologie, botanică, teologie, metafizică, cosmologie, meteorologie, astrologie, magie http://ro.wikipedia.org/wiki/Jan_Baptista_van_Helmont

Bibliografie selectivă:
1. Dimitrie Cantemir, Opere Complete, vol. VI, tomul 1, Ediție critică publicată sub îngrijirea lui Virgil CÎNDEA, membru al Academiei Române, Editura Academiei Române, București, 1996,
2. Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldavie, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1973
3. Emil POP, Dimitrie Cantemir și Academia din Berlin, în "Studii", 22 (1969)
4. Ion ROTARU, Dimitrie Cantemir, Cele mai frumoase pagini…, Editura Prometeu, București, 1993
5. Doina SAICIUC, Dimitrie Cantemir în Biblioteca Congresului SUA, Washington, 5 iulie 2010
6. http://ro.wikipedia.org/wiki/Jan_Baptista_van_Helmont
7. http://www.descopera.ro/maratoanele-descopera/descopera-istoriaromanilor/5137979-dimitrie-cantemir-primul-promotor-al-romaniei-in-europa
8. http://www.referat.ro/referate/Descrierea_Moldovei-Dimitrie_Cantemir_4317.html
9. http://cantemir.asm.md/dimitrie/filosofie

 

 

Univers Strategic - Revista Universitară Română de Studii de Securitate