English Language  Limba Romana

ISTORIC

     Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" este o instituţie de învăţământ superior privat şi de cercetare ştiinţifică liberă, deschisă, având drept fundament proprietatea privată garantată de Constituţie. Universitatea funcţionează în temeiul Constituţiei României, a Legii nr.88/1993, a Hotărârii Guvernului nr.568/1995, a Legii nr.84/1995, a Legii nr.238/2002 privind înfiinţarea Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti, lege prin care universitatea a fost acreditată şi a Legii nr.480/2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995, republicată. Regimul juridic al universităţii este de persoană juridică de drept privat, recunoscută prin Sentinţa civilă nr.18451/17 decembrie 1997 a Judecătoriei sectorului 1, Bucureşti.

     Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" are drept fondatori pe domnul prof. univ. dr. Momcilo Luburici şi pe doamna prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu (Radu) din a căror iniţiativă şi cu ale căror resurse materiale şi financiare a fost fondată această instituţie de învăţământ superior privat, în anul 1990, sub denumirea de Universitatea Independentă "Dimitrie Cantemir". Universitatea funcţionează sub auspiciile Asociaţiei de Cultură "Dimitrie Cantemir". Universitatea desfăşoară şi activităţi conexe sau complementare activităţilor de învăţământ şi cercetare.

Universitatea îşi are sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii, nr.176, sector 4.
Universitatea are emblema, sigiliul, ţinuta de ceremonie (roba) stabilite de Senat.
Marca înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", iar culorile revendicate sunt albastru şi roşu, potrivit Certificatului de înregistrare a mărcii nr.70948. Durata de protecţie a mărcii este de 10 ani cu începere de la data de 08 iunie 2005.
Ziua Universităţii se sărbătoreşte la data de 10 februarie, data de naştere a domnului Presedinte al universităţii, dl. prof. univ. dr. Momcilo Luburici, fondator al Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", prin organizarea de manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive.

    Înscriindu-se în tradiţiile învăţământului universitar românesc, universitatea contribuie la formarea ştiinţifică, profesională şi civică a tinerilor şi la integrarea lor în viaţa economico-socială, la educaţia permanentă a absolvenţilor din învăţământul superior (www.ucdc.ro). Prin activitatea sa, universitatea a contribuit şi contribuie semnificativ la realizarea compatibilizării între procesul educaţional din România şi cel din universităţile de prestigiu europene şi din întreaga lume. Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" funcţioneaza în baza Constituţiei României şi a legislaţiei româneşti, respectând principiile înscrise în tratatele şi pactele internaţionale privind drepturile omului, în Magna Charta Universităţilor Europene şi în Declaraţia de la Bologna. Procesul de învăţământ şi cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoara în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare şi cerinţelor sistemului de învăţământ superior.
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir” s-a aliniat Procesului Bologna, organizând în cadrul structurii sale 16 facultăţi în centrele Bucureşti, Timişoara, Cluj, Braşov, Sibiu şi Constanţa, cu programe de studii universitare de licenţă în următoarele domenii de licenţă: Administrarea afacerilor, Economie şi afaceri internaţionale, Finanţe, Contabilitate, Marketing, Drept, Istorie, Geografie, Limbi şi literaturi străine, Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe politice şi Ştiinţe administrative.

POZIŢIONAREA GEOGRAFICĂ A UNIVERSITĂŢII CREŞTINE "DIMITRIE CANTEMIR"
ŞI A CENTRELOR DIN ŢARĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2012-2013