Statutul asociatiei

STATUTUL ASOCIAŢIEI EUROPENE «DIMITRIE CANTEMIR»

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – ASOCIAŢIA EUROPEANĂ «DIMITRIE CANTEMIR», denumită, în continuare şi «Asociaţia», este fondată, potrivit Actului Constitutiv, de membrii fondatori specificaţi în Anexa nr. 1, care este parte integrantă a acestui Statut. Asociaţia s-a constituit în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 – ASOCIAŢIA EUROPEANĂ «DIMITRIE CANTEMIR» este persoană juridică de drept privat, autonomă, apartinică, fără scop patrimonial, democratică, nonprofit şi deschisă, având denumirea rezervată prin Dovada disponibilităţii denumirii cu nr. 121642 din 19 februarie 2013, eliberată de către Ministerul Justiţiei, Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice, cuprinde absolvenţi, studenţi şi elevi (care au împlinit 18 ani) ai instituţiilor de învăţământ universitar şi preuniversitar ce poartă numele marelui savant, pe profesorii care predau în aceste instituţii, precum şi pe toti iubitorii de Cantemir, indiferent de naţionalitate, religie, sex şi orientare sexuală, care recunosc şi acceptă statutul şi semnează o adeziune.
Art. 3 – Denumirea asociaţiei este: "ASOCIAŢIA EUROPEANĂ «DIMITRIE CANTEMIR»". Asociaţia are însemn heraldic propriu, specificat în Anexa nr. 2.
Art. 4 Asociaţia funcţionează sub înaltul patronaj al Academiei Române.
Art. 5 – (1) Sediul Asociaţiei este situat în Bucureşti, str. Splaiul Unrii nr. 176, sector 4.
               (2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.
Art. 6 – (1) Asociaţia poate deschide sucursale sau filiale şi în alte localităţi sau judete din ţară sau străinătate.
              (2) Filialele se pot constitui, la propunerea Consiliului Director, precum şi la solicitarea membrilor sau a unui grup de iniţiativă, pe baza hotărârii Adunării Generale, prin care acestora li se atribuie şi un patrimoniu iniţial.
                (3) Personalitatea juridică a filialei se dobândeşte în condiţiile legislaţiei în vigoare din ţara în care îşi are sediul filiala infiinţată.
                (4) Sucursalele nu au personalitate juridică proprie, funcţionând ca structuri ale Asociaţiei.
                (5) Asociaţia poate stabili legaturi de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.
Art. 7 – ASOCIAŢIA EUROPEANĂ «DIMITRIE CANTEMIR» se constituie pe o durată nedeterminată.
Art. 8 – Asociaţia nu este angajată politic şi nu desfăşoară activităţi în favoarea sau în defavoarea vreunui partid sau organizaţie politică. Poate, însă, solicită sprijinul acestora pentru iniţierea, susţinerea sau promovarea unor legi, acte normative şi acţiuni ce contribuie la îndeplinirea scopului Asociaţiei.

 

Capitolul II
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

Art. 9 – Scopul ASOCIAŢIEI EUROPENE «DIMITRIE CANTEMIR» este acela de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea societăţii şi a învăţământului românesc, la propensiunea activităţii de cercetare ştiinţifică prin afirmarea şi promovarea spiritului cantemirist, precum şi a unor relaţii de colaborare între instituţiile de învăţămînt, cercetare, administrative, de cult, ce au ca patron spiritual pe Dimitrie Cantemir.
Asociaţia îşi propune să acţioneze pentru detectarea şi valorizarea esenţelor celui mai cultivat principe din ultima mie de ani, prin promovarea operei şi memoriei marelui savant, enciclopedist şi om politic român Dimitrie Cantemir, să stimuleze şi să întreţină interesul pentru aceasta personalitate excepţională a Romaniei, Europei şi lumii, precum şi pentru studiul relaţiilor culturale contemporane.
Asociaţia va contribui la: promovarea valorilor euro-atlantice, civice, ale democraţiei şi statului de drept; consolidarea şi susţinerea rolului pe care-l au în societate instituţiile de învăţământ civile şi cele de securitate şi apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; stimularea activităţii de cercetareşi inovare; susţinerea şi apărarea drepturilor membrilor săi; acordarea de sprijin material, moral şi financiar unităţilor de învăţământ asociate pentru dezvoltarea bazei material-didactice şi promovarea performanţei.

Art. 10 – Obiectivele Asociaţiei sunt:

                (1) implementarea unor proiecte şi programe comune de colaborare cu toate instituţiile de învăţămant care au ca patron spiritual pe marele enciclopedist, cu alte instituţii ale statului din ţară şi străinătate, precum şi cu unele ONG-uri, având ca scop dezvoltarea resurselor umane, organizarea de vizite şi stagii de pregătire, perfecţionare şi specializare, inclusiv prin acordarea de burse de studiu în România sau în străinătate ;
                (2) stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică prin acordare de burse de cercetare şi publicarea celor mai izbutite cercetări în domeniile ştiintei, filozofiei, sociologiei, istoriei, etnografiei etc ;
                (3) cultivarea valorilor civice ale statutului de drept prin stabilirea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate, cu foruri internaţionale de profil, în concordanţă cu politica externă a statului român ;
                (4) promovarea valorilor fundamentale ale democraţiei, a intereselor şi simbolurilor naţionale ale României şi UE prin fapte şi acte de cultură ;
                (5) participarea la educarea tineretului care se formează în instituţii de învaţământ ce poarta numele marelui enciclopedist în spiritul dragostei faţă de patrie, de trecutul glorios al poporului român şi al istoriei UE, de respect şi colaborare între naţiuni şi comunităţi ;
                (6) stimularea preocupărilor cantemiriştilor (prin "cantemirist" se înţelege orice absolvent/student/elev, care a împlinit 18 ani, al unei instituţii de învăţământ universitar sau preuniversitar ce poartă numele marelui savant, precum şi dascălii care predau în aceste unităţi de învăţământ) pentru efectuarea de studii, sinteze, memorii şi publicarea de cărţi referitoare la problematica socială, cultural-educativă şi enciclopedist-cantemiriană ;
            (7) să contribuie la respectarea şi apărarea de către membrii Asociaţiei, a onoarei şi demnităţii civice, la promovarea imaginii reale a acţiunilor Asociaţiei, printr-o comunicare permanentă cu mass-media, precum şi a unor relaţii de colaborare, respect şi întrajutorare între cantemirişti ;
             (8) promovarea valorilor fundamentale ale democraţiei, a intereselor şi simbolurilor naţionale ale României şi UE ;
          (9) participarea la educarea tineretului care se formează în instituţii de învaţământ ce poarta numele marelui enciclopedist în spiritul dragostei faţă de patrie, de trecutul glorios al poporului român şi al istoriei UE, de respect şi colaborare între naţiuni şi comunităţi.
Art. 11 – Pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor prevăzute la art. 9 şi art. 10, în cadrul Asociaţiei, se vor desfăşura următoarele activităţi:
            (1) organizarea de dezbateri, seminarii, conferinţe, colocvii, cursuri pe teme cantemiriene, grupe de lucru pe probleme ale relaţiilor culturale intercomunitare din Europa ;
               (2) editarea revistei semestriale «Dimitrie Cantemir» ca publicaţie consacrată studiilor referitoare la viaţa si opera lui Dimitrie Cantemir, relaţiilor culturale intercomunitare contemporane, precum şi la problemele actuale ale culturii româneşti, în care să fie evidenţiate şi cele mai semnificative rezultate obţinute de instituţiile de învăţământ şi de cercetare ce poartă numele Dimitrie Cantemir, precum şi studii, cercetări disciplinare, pluri- sau interdisciplinare realizate de cadre didactice, absolvenţi, studenţi sau elevi cantemirişti ;
                 (3) acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru realizarea de activităţi de cercetare, studii şi programe pe problematici legate de scopurile asociaţiei, pentru elaborarea de lucrări de diplomă, teze de doctorat, scenarii de piese de teatru şi filme, precum şi acordarea unor burse de studiu şi de cercetare, în probleme specific cantemiriene şi de interes general european, tinerilor cercetători români şi străini ;
                 (4) sărbătorirea unor evenimente importante legate de tradiţiile româneşti şi ale naţiunilor constitutive ale Uniunii Europene ;
                 (5) editarea în limbi de largă circulaţie a operei lui Dimitrie Cantemir şi stimularea cercetării ştiinţifice, de invenţii şi inovaţii ale cantemiriştilor, precum şi editarea de afişe, broşuri, pliante, albume, cărţi şi alte materiale promoţionale despre marele cărturar ;
             (6) acţionarea pentru aducerea în ţară, în original sau în copie, din colecţii particulare sau arhive publice, a unor documente privind activitatea complexă a lui Dimitrie Cantemir ;
                 (7) instituirea unui Premiu European «Dimitrie Cantemir». Acest premiu va fi acordat, în fiecare an, persoanelor care se remarcă prin contribuţii teoretice şi practice la promovarea spiritului cantemirian şi a unităţii Europei ;
                 (8) acordarea distincţiilor «Membru de onoare» şi «Purtător al insignei de aur» a Asociaţiei, personalităţilor care au o contribuţie importantă în cercetarea ştiinţifică sau la realizarea obiectivelor Asociaţiei ;
                 (9) iniţierea sau aducerea contribuiţiei la realizarea de proiecte şi inaugurarea, în ţară şi străinătate, a unor grupuri statuare şi efigii "Dimitrie Cantemir" ;
             (10) întâlniri cu personalităţi de seamă ale vieţii ştiinţifice, culturale, militare, politice, precum şi cu reprezentanţi ai organizaţiilor similare din ţară şi din alte state ;
                 (11) informări privind noile apariţii editoriale cu subiecte de larg interes european ;
               (12) organizarea şi susţinerea unor tabere şi excursii pentru studenţi, elevi şi profesori, care au obţinut performanţe deosebite la nivel naţional şi internaţional ;
             (13) evocarea personalităţii marelui cărturar, în fiecare an, la 26 octombrie, prin organizarea unor manifestări ştiinţifice, artistice, culturale şi distractive.
               (14) organizarea anuală a balului Asociaţiei la 26 octombrie ;
           (15) promovarea competiţiei între unitaţile de învăţământ cantemiriene de acelaşi rang (universităţi, facultăţi, licee, şcoli generale) ;
               (16) concurs profesional între facultăţile/liceele cantemiriene referitor la viaţa şi opera lui Dimitrie Cantemir ;
               (17) alte activităţi care să contribuie la descoperirea şi cunoaşterea operei marelui enciclopedist român.

 

Capitolul III
MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 12 – (1) Pot deveni membri ai Asociaţiei, institutele Academiei Române, instituţiile de cercetare, de învăţământ universitar şi preuniversitar ce au ca patron spiritual pe Dimitrie Cantemir, precum şi persoanele fizice, care au absolvit sau care îşi desfăşoară activitatea în aceste instituţii, indiferent de naţionalitate, cetăţenie, religie, sex şi orientare sexuală, recunosc şi acceptă Statutul şi semnează o adeziune.
                  (2) Asociaţia este constituită din:
                       a) membri fondatori – membrii care au participat la Adunarea Generală de constituire, au semnat Actul constitutiv şi au contribuit la realizarea patrimoniului social ;
                       b) membri – sunt persoanele care îndeplinesc criteriile statutare şi s-au înscris în Asociaţie, ulterior, Adunării Generale de constituire ;
                c) membri de onoare, ce vor fi stabiliţi de Consiliul Director şi validaţi de Adunarea Generală, pot fi personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice, militare, politice sau culturale, care sprijină Asociaţia în realizarea obiectivelor sale şi creşterea prestigiului acesteia ;
                       d) membri susţinători: persoane fizice si juridice, ce se bucură de un mare prestigiu social sau ştiinţific, şi prin activitatea lor, sprijină, în mod substanţial, Asociaţia, contribuind din punct de vedere material, financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, fară a fi obligaţi să plătească cotizaţia. Ei pot fi invitaţi la activităţile organizate de Asociaţie. Acestă calitate se atribuie de Consiliul Director ;
                  e) Preşedinte de onoare – ministrul Afacerilor Externe al României, aflat în exerciţiu. La începutul fiecărui mandat de ministru, Consiliul Director adresează, în acest scop, o scrisoare noului ministru învestit.
                  (3) Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea cererii scrise de către Consiliul Director şi plata taxei de înscriere.
                  (4) Calitatea de membru sau membru de onoare al Asociaţiei este personală şi inalienabilă.
Art. 13 – (1) Membrii Asociaţiei au, indiferent de poziţia pe care o ocupă în instituţiile de învăţământ şi cercetare sau de gradul militar, următoarele drepturi:
                            a) să participe la adunările generale şi la activităţile Asociaţiei ;
                            b) să-şi exprime, prin vot, opţiunea faţă de strategia, programele şi hotarârile Adunării Generale ;
                            c) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director ;
                           d) să participe la realizarea programelor şi activităţilor derulate de Asociaţie ;
                        e) să contribuie, prin propuneri şi prin activitatea persoanală la realizarea programelor şi acţiunilor organizate de Asociaţie;
                           f) să beneficieze de serviciile Asociaţiei ;
                           g) să beneficieze de rezultatele Programelor iniţiate de Asociaţie ;
                           h) să posede legitimaţia şi să poarte insigna sau însemnele distinctive ale Asociaţiei.
                    (2) Membrii de onoare beneficiază de drepturile prevăzute la art. 13, alin. 1, literele a), d), e) şi f), din prezentul Statut.
Art. 14 – Obligaţiile membrilor asociaţiei, indiferent de gradul ştiintific sau profesional deţinut, sunt urmatoarele:
              a) să respecte Statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director al Asociaţiei. În cazul deţinerii unei funcţii de conducere să acţioneze cu răspundere, competenţă şi operativitate pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin şi a programelor Asociaţiei ;
                   b) să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei prin sprijin moral, financiar, material sau prin activităţi voluntare ;
                   c) să ţină legătura cu Asociaţia şi să răspundă la solicitările Consiliului Director privind organizarea unor activităţi ;
                   d) să promoveze spiritul cantemirist, precum şi relaţii de colegialitate şi respect cu toţi membrii Asociaţiei ;
                   e) să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei ;
                   f) să plătească taxa de înscriere şi cotizaţia lunară stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiei ;
                   g) să contacteze donatori şi sponsori ;
                   h) să îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor asumate ;
                    i) să îndeplinească celelalte obligaţii prevăzute în regulamentele adoptate de Asociaţie.
Art. 15 (1). Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:
                       a) avertisment ;
                       b) suspendarea pe termen determinat din asociaţie sau din funcţia de conducere ;
                       c) excluderea din asociaţie.
               (2) Sancţionarea membrilor Asociaţiei poate avea loc în situaţia în care aceştia au săvârşit următoarele abateri:
                     a) denigrarea Asociaţiei ;
                     b) întreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociaţiei ;
                     c) angajarea Asociaţiei în acţiuni pentru care nu au fost autorizate de organele de conducere ;
                    d) implicarea Asociaţiei în activităţi politice ;
                    e) împiedicarea, prin diferite mijloace, a funcţionării Asociaţiei ;
                    f) neparticiparea sistematică la activitatea structurii de conducere în care a fost ales.
Art. 16 (1) Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:
                      a) prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată ;
                      b) prin excludere, în următoarele situaţii:
                            – încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de conducere ale Asociaţiei ;
                           – ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească ramasă definitivă, pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu prestigiul Asociaţiei ;
                           – în caz de neplată a cotizaţiei timp de şase luni ;
                     c) în caz de deces.
              (2) Excluderea se face prin decizie a Consiliului Director al asociaţiei.
          (3) Împotriva deciziei se poate depune contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare. Contestaţia se soluţionează de Adunarea Generală.
              (4) În caz de contestaţie, de la data înregistrării deciziei şi până la soluţionarea acesteia în Adunarea Generală, calitatea de membru al Asociaţiei este suspendată.

 

Capitolul IV
CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Art. 17  – Organele de conducere ale Asociaţiei sunt: Adunarea Generală şi Consiliul Director.

Secţiunea I
Adunarea Generală

Art. 18 – (1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori, membrilor şi membrilor de onoare.
                   (2) Adunarea este statutară în condiţiile de majoritate simplă şi ia hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor participanţilor.
                   (3) Ponderea votului este egală: un vot pentru fiecare membru. În condiţii de paritate, votul preşedintelui de onoare este decisiv.
               (4) Este convocată de către Consiliul Director sau la cererea unei treimi din numărul membrilor, obligatoriu o dată pe an, şi ori de câte ori este nevoie.
                  (5) Adunarea Generală se convoacă, în şedinţă ordinară, cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea ei sau, în situaţii deosebite, în şedinţă extraordinară, cu cel puţin 3 zile înainte, în acest din urmă caz dacă:
                          a) se impune, în mod strigent, modificarea Statutului ;
                          b) apar situaţii care afectează existenţa Asociaţiei ;
                          c) la cererea scrisă a cel puţin 1/2 din numărul membrilor.
                  (6) Convocarea se va face prin scrisoare/fax/e-mail expediată către membri, şi va cuprinde: locul, data, ora şi ordinea de zi.
                 (7) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare pentru o dată ce se va situa între a 7-a şi a 15-a zi de la data stabilită în prima convocare, când Adunarea Generală se consideră statutar constituită cu orice număr din membri de drept prezenţi.
                 (8) Adunarea Generală este condusă de către Preşedintele sau de un membru al Consiliului Director, desemnat de către acest organ de conducere, în caz de incapacitate a Preşedintelui.
              (9) Lipsa nemotivată a oricărui membru la două şedinţe consecutive ale Adunării Generale atrage pierderea dreptului de a fi ales în organele de conducere şi în organismele de lucru ale Asociaţiei.
             (10) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor probleme, pe baza unei cereri formulate în scris, adresate Colegiului Director cu cel puţin 5 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.
              (11) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi ale Statutului, sunt obligatorii, chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
Art. 19 – Adunarea Generală are urmatoarele competenţe:
                   a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei, precum şi a planului anual cu principalele activităţii ;
                   b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil ;
                   c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director ;
                   d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a comisiei de cenzori ;
                   e) înfiinţarea de filiale, care sunt structuri ale Asociaţiei cu personalitate juridică;
                   f) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei ;
                   g) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare ;
                   h) stabileşte taxele de înscriere şi cotizaţia lunară ;
                   i) aprobă sigla, diploma şi insigna Asociaţiei ;
                   j) aprobă afilierea Asociaţiei la o federaţie ;
                  k) aprobă participarea la programe şi parteneriate cu structuri similare din ţară şi străinătate ;
                  j) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Statut.

 

Secţiunea a II-a
Consiliul Director

Art. 20 – (1) Consiliul Director al Asociaţiei este organul de conducere şi de administrare al acesteia, ce asigură îndeplinirea scopului şi a obiectivelor Asociaţiei, precum şi punerea în aplicare a hotărârilor Adunarii Generale în intervalul dintre două şedinţe consecutive.
                  (2) Consiliul Director al Asociaţiei este constituit din membri de drept şi membri aleşi.
                  (3) Membrii de drept sunt rectorii, decanii sau directorii instituţiilor de învăţamânt – membre ale Asociaţiei – , ce au ca patron spiritual pe Dimitrie Cantemir.
                 (4) Membrii de drept ai Consiliului Director sunt, pe cale de consecinţă, şi vicepreşedinţi ai acestui organ de conducere.
                 (5) Membrii aleşi sunt în număr de 25.
                 (6) Componenţa Consiliului Director este următoarea:
                        a) preşedinte ;
                        b) vicepreşedinţi de drept, în număr variabil ;
                        c) 2 vicepreşedinţi aleşi ;
                       d) 1 secretar general;
                       e) 21 membri.
Art. 21 – (1) Membrii Consiliului Director se aleg, pentru un mandat de 4 ani, prin vot secret, de Adunarea Generală, cu majoritate simplă din votul membrilor prezenţi.
                    (2) Pe baza hotărârii Adunării Generale, membrii Consiliului Director vor putea fi revocaţi.
                   (3) În cazul vacantării unor funcţii ale Consiliul Director, poziţiile respective vor fi ocupate, la propunerea Consiliului Director, printr-o hotărâre a adunării generale.
            (4) În cazul în care un membru al Consiliului Director se retrage, el are obligaţia să notifice, în scris, intenţia sa, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.
                  (5) Pentru motive temeinice, Adunarea Generală poate decide excluderea membrilor Asociaţiei sau revocarea membrilor Consiliului Director.
                  (6) Funcţiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării Generale, statutar constituite.
                  (7) Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la vacantare.
                  (8) Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun.
            (9) Convocarea Consiliului Director se face de preşedinte, iar, în lipsa acestuia, de înlocuitorul său, respectiv un vicepreşedinte sau secretarul general.
               (10) Consiliul Director deliberează în prezenţa a 2/3 din număarul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu jumatate plus unu din voturi.
               (11) Hotărârile Consiliului Director, precum şi problemele discutate, se consemnează în procese-verbale ce se încheie la fiecare şedinţă.
Art. 22 – Consiliul Director are următoarele atribuţii:
             a) prezintă Adunării generale: raportul de activitate pe perioada anterioară; executarea bugetului de venituri şi cheltuieli; bilanţul contabil; proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; proiectul principalelor activităţi ;
                    b) propune, spre aprobare, adunării generale strategia şi obiectivele Asociaţiei, modificările la Statutul şi Actul Constitutiv ale Asociaţiei ;
                    c) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei ;
                    d) aprobă organigrama şi strategia resurselor umane ale Asociaţiei ;
                    e) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei ;
                    f) asigură fondurile necesare bunei funcţionări a Asociaţiei şi realizării programelor acesteia ;
                    g) depune diligenţele necesare obţinerii de către Asociaţie, prin hotărâre a Guvernului României, a calităţii de utilitate publică ;
                    h) aprobă fişa postului pentru personalul angajat ;
                     i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut.
Art. 23 – Preşedintele Consiliului Director
                   (1) Este ales dintre membrii Consiliului Director.
                   (2) Atribuţiile Preşedintelui:
                a) asigură coordonarea curentă a activităţii Consiliului Director în scopul îndeplinirii obiectivelor şi programelor de activităţi stabilite de Adunarea Generală ;
                         b) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu autorităţile, cu persoane fizice sau juridice ;
                         c) asigură aplicarea şi respectarea prevederilor legale, a normelor şi reglementărilor specifice Asociaţiei ;
                         d) se preocupă de asigurarea fondurilor necesare bunei funcţionări a Asociaţiei ;
                        e) preşedintele Consiliului Director asigură conducerea activităţii Asociaţiei şi duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, precum şi cele ale Consiliului Director, Comisiei de Cenzori, sau auditorului financiar, în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului Statut ;
                         f) convoacă şi prezidează Adunările Generale, şedinţele Consiliului Director, şi propune ordinea de zi a acestora ;
                    g) negociază şi supune spre aprobare Consiliului Director: salariile, indexările, adaosurile, sporurile, stimulentele materiale şi modalităţile de acordare a acestora, pentru personalul salariat, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi a reglementărilor legale în vigoare ;
                         h) încheie, modifică şi desface, în condiţiile legii, contractele de muncă ale salariaţilor Asociaţiei ;
                         i) dispune sancţionarea disciplinară, numirea şi eliberarea din funcţie a salariaţilor Asociaţiei ;
                         j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau Consiliul Director ;
            k) preşedintele poate delega o parte din atribuţii, precum şi dreptul de semnătură a unor documente ce privesc activitatea Asociaţiei, vicepreşedinţilor sau secretarului general.
Art. 24 – (1) Vicepreşedinţii Asociaţiei şi Secretarul general sunt aleşi din rândul membrilor Consiliului Director în prima şedinţă a acestui organ de conducere, informandu-se Adunarea Generală.
                     (2) Durata mandatului vicepreşedinţilor şi secretarului general este de 4 ani.
                 (3) Destituirea sau schimbarea acestora pot fi făcute în şedinţa Consiliului Director, la propunerea Preşedintelui sau a cel puţin jumătate dintre membrii Consiliului Director.
Art. 25 – (1) Secretarul general va lua toate măsurile organizatorice pentru funcţionarea Asociaţiei şi va conduce activitatea de înscriere de noi membri, de înfiinţare de filiale în ţară, pe structura unităţilor de învaţământ ce au ca patron spiritual pe Dimitrie Cantemir.
            (2) Ţine evidenţa membrilor Asociaţiei şi a membrilor onorifici, coordonează activitatea filielelor şi a salariaţilor, precum şi constituirea şi gospodărirea patrimoniului Asociaţiei.

Secţiunea a III-a
CONTROLUL FINANCIAR

Art. 26 – (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, sau, în cazul în care numărul asociaţilor este mai mare de 100, de către o Comisie de cenzori, formată din 3 membri.
                   (2) persoanele ce vor fi alese ca cenzor sau în comisia de cenzori pot să fie membri ai Asociaţiei.
                  (3) cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori trebuie să posede, de regulă, studii economice ori juridice şi să fi lucrat în funcţii cu acest profil.
                  (4) În realizarea competenţelor sale, cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori, au următoarele atribuţii:
                         a) verifică, semestrial, modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
                         b) întocmeşte rapoarte de venituri şi cheltuieli şi le prezintă Adunării generale şi Consiliului Director;
                       c) veghează ca prevederile legislaţiei de specialitate în materie, precum şi hotărârile specifice adoptate de oraganele de conducere ale Asociaţiei să fie aplicate corect şi să fie respectate;
                       d) poate participa la şedintele Consiliului Director, fară a avea drept de vot;
                       e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Consiliul Director;
                (5) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
Art. 27 – (1) Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociaţiei.
                   (2) Cenzorul sau comisia de cenzori se aleg de către Adunarea generală, prin vot deschis, pe o perioadă de 4 ani.

Capitolul V
RESURSELE PATRIMONIALE, VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art. 28 – (1) Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei este reprezentat dintr-un activ patrimonial, în valoare de 3.000 lei, constituit din aportul în bani al asociaţilor.
               (2) Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei se completează cu veniturile din donaţiile membrilor sau ale unor alte persoane fizice şi juridice, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii, sponsorizări sau legate, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, precum şi alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.
            (3) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit, în exclusivitate, pentru realizarea scopului şi a obiectivelor ei.
Art. 29 – Veniturile Asociaţiei provin din:
                    a) cotizaţiile şi donaţiile în bani ale membrilor şi ale altor persone fizice şi juridice ;
                    b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale ;
              c) venituri realizate din activităţi de organizare a unor târguri, expoziţii şi/sau alte manifestări, proiectele şi programele finanţate din fonduri europene pe care le manageriază sau la care participă ;
                   d) donaţii, sponsorizări sau mecenat ;
                   e) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ;
                   f) alte surse de venituri: reviste, cărţi, insigne, medalii, diplome, activităţi de parteneriat ;
                   g) 2% din impozitele salariaţilor, conform legii ;
                   h) din activităţi şi diferite servicii organizate în cadrul Asociaţiei, precum şi în parteneriat cu instituţii publice locale ;
                   i) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 30 – (1) Asociaţia poate înfiinţa unităţi de întrajutorare sau cu profil economic – cu respectarea legislaţiei în vigoare – ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociaţiei.
                  (2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu si au legatură stransă cu scopul principal al ei.
Art. 31 – (1) Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:
                          a) cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor Asociaţiei ;
                          b) salariile personalului angajat ;
                          c) indemnizaţii, prime şi premii ;
                          d) procurări de rechizite, birotică, echipamente informatice şi alte bunuri şi servicii necesare realizării scopului asociaţiei ;
                          e) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare ;
                          f) burse, cazare, masă, transport ;
                          g) utilităţi: energie electrică, energie termică, gaze naturale, apă etc. ;
                          h) alte cheltuieli.
                   (2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de Consiliul Director.
             (3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele ştatutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri si cheltuieli.

Capitolul VI
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 32 – ASOCIAŢIA EUROPEANĂ «DIMITRIE CANTEMIR» se poate dizolva astfel:
              (1) – de drept prin realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
                   (2) – prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:
                            a) scopul sau activitatea Asociaţiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice ;
                           b) realizarea scopului este urmarit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ;
                           c) urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituită ;
                           d) a devenit insolvabilă ;
                           e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.
                 (3) – prin hotărârea Adunării Generale.
                 (4) – în alte situaţii prevazute de lege.
Art. 33 – (1) În cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorul se numeşte de către instanţa judecătorească sau, după caz, de către Adunarea Generală.
                   (2) O dată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.
                   (3) Lichidatorul, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului Asociaţiei.
               (4) Lichidatorul este obligat să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea cronologică a acestora.
                  (5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.
Art.34 – (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
                   (2) Lichidatorul poate realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.
Art.35 – (1) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
              (2) Bunurile pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănator cu cel al Asociaţiei dizolvate.
                  (3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorul nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
                 (4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art.36 – Lichidatorul încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.
Art.37 – După încheierea lichidării, lichidatorul este obligat ca, în termen de două luni, să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îsi are sediul Asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.
Art.38 – Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorul, cu autorizarea judecătoriei, va remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi documentele Asociaţei şi ale lichidării.
Art.39 – (1) Asociaţia încetează a mai exista la data radierii din Registrul asociaţiilor si fundaţiilor.
                  (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorului, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE

Art.40 – Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legii.
Art.41 – Redactat şi editat în 7 exemplare, cu câte 10 pagini fiecare, în Bucureşti, la data de 15 martie 2013.

Anexa nr. 1
MEMBRII FONDATORI AI ASOCIAŢIEI EUROPENE «DIMITRIE CANTEMIR»

I. Persoane juridice:
_________________________________, persoană juridică cu sediul în ____________________, str._____________________________________, nr.____, sectorul/judeţul_________________________, înmatriculată la ________________________________, sub nr.______/______/_____, avand Codul Unic de Înregistrare _____________, reprezentată prin ___________________________________________________, având funcţia de _____________________________________, împuternicit/ă prin _______________________________________, care se legitimează cu CI/BI seria ___, nr.________________, eliberat/ă de __________________, la data de ____________________, având CNP ______________________________ ;

Semnătura şi ştampila,

__________________________

 

II. Persoane fizice:
__________________________________________________, cetăţean român, domiciliat/ă în ________________________, str.________________________, nr. _____, bl._____, sc._____, et.___, ap.___, sectorul/judeţul ____________________, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ____, nr. _______, eliberat(ă) de ________________________, la data de __________________, CNP __________________________________ ;

 

Semnătura,

_________________________

 

Anexa nr.2

 

Sigla Asociaţiei Europene "Dimitrie Cantemir"

Însemnul heraldic propriu al Asociaţiei